Stadgar

Föreningens namn är Ålands Postcrossingförening rf, på engelska Åland Islands Postcrossing Friends Association, och dess hemort är Mariehamns stad och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

Föreningens syfte är att väcka och behålla intresset för Postcrossing och vykort som hobby samt att genom vykort öka kunskapen och intresset för Åland i världen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att utöva upplysnings- och publikationsverksamhet, genom att anordna möten, exkursioner, diskussionstillfällen, kampanjer och övriga dylika aktioner och i mån av resurser medverka till lösandet av konkreta frågor inom föreningens verksamhetssfär.

För att finansiera sin verksamhet kan föreningen ytterligare emotta understöd, donationer och testamenten samt, efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd, anordna penninginsamlingar och lotterier.

Var och en privatperson som antar föreningens syfte och som har hemvist på Åland kan bli ordinarie medlem i föreningen.

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Som understödande medlem kan även antas person med hemvist utanför Åland.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

Storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från ordinarie och understödande medlemmar beslutas av höstmötet för båda medlemsgruppernas del separat. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

Föreningens styrelse kan utesluta medlem som inte efter två påminnelser betalt föreskriven medlemsavgift.

Uteslutning kan även ske om medlem genom sitt uppträdande inom föreningen eller utanför denna hindrar föreningen från att förverkliga sina ändamål eller skadar dess rykte.

Beslut om uteslutning av medlem skall delges medlem skriftligen till medlemmens i medlemsregistret angivna adress. Beslutet skall anses ha blivit delgivet mottagaren a) om avlämnat med bud eller i elektroniskt format; vid överlämnandet b) om avsänt med rekommenderat brev; två dagar efter avlämnande för postbefordran.

Medlem har rätt att begära prövning av beslutet.

Begäran om omprövning sker genom en skriftlig anhållan riktad till föreningsmötet. Anhållan skall inlämnas till styrelsen inom trettio (30) dagar från den dag som medlemmen delgavs beslutet om uteslutning. Styrelsen är skyldig att ta upp anhållan om omprövning av uteslutningen vid det första föreningsmöte som hålls efter att anhållan inkommit till styrelsen.

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som har en ordförande och 3-8 andra ordinarie medlemmar samt 0-8 suppleanter som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är två kalenderår.

Styrelsens ordförande väljas vartannat år, hälften av de 3-8 andra ordinarie medlemmarna väljas varje år.

När valet av de övriga 3-8 ordinarie medlemmarna jämte suppleanter för första gången sker i enlighet med dessa stadgar avgör lotten vilka som är i tur att avgå efter endast ett års mandatperiod.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hölls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post.

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och dennes suppleant/deras suppleanter
 8. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem vill att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som har avgetts vid omröstningen. Ändring av stadgarna respektive upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.